Contact

Neem contact met me op via:
Whatsapp: 06-13633165
e: Hanneke@voltooidverleden.nl

Adres praktijk (alleen op afspraak):
G van Balenstraat 5
4942 VE Raamsdonksveer

KvK-nummer: 75130882
BTW-ID: NL001848512B32
ABG-code zorgaanbieder: 90107145
ABG-code praktijk: 90066355
Lid van de NRVT
Aangesloten bij het NIBIG

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent. 

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg.  Mocht dit zo zijn, bespreek deze klacht dan rechtstreeks met mij. Op deze manier kunnen we er samen naar kijken en samen tot een overeenstemming komen.  Mochten we er samen niet uitkomen of vindt u het om welke reden dan ook niet prettig om met mij in gesprek te gaan, dan bied ik u aan om gratis gebruik te
maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). 

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.  

Mijn praktijk is bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl.
Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure

Privacyverklaring


Praktijk Voltooid Verleden respecteert te allen tijde de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënten, doet al het mogelijke om de privacy van bezoekers van deze website te beschermen en houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Algemeen

Voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden verzamel ik gegevens over u. In deze verklaring leest u meer informatie over welke gegevens dat gaat, waar ik ze voor gebruik, hoe ze worden beschermd en wat uw rechten zijn omtrent het vastleggen van uw persoonlijke gegevens.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Voor uw therapie in mijn praktijk registreer en verwerk ik persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens zoals naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mail en telefoonnummer. Verder verwerk ik informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. Verder komen tijdens de therapie vaak persoonlijke en privacygevoelige zaken aan de orde. Ik kan hierover aantekeningen maken, gericht op de voortgang van de therapie.

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik uw toestemming via een
toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik de toestemming van hun ouders of voogd. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken en geen nieuwe persoonsgegevens meer van u verwerken.

Waarom ik gegevens nodig heb

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen/redenen:
• U te kunnen bellen en/of mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Biografische gegevens die van belang kunnen zijn voor de therapie.
• Voornamen van belangrijke personen in uw leven.
• Medicijngebruik.
• Naam en telefoonnummer van uw huisarts en behandelend geneeskundige.
• waarvoor behandeling gezocht wordt en bijkomende klachten en lichamelijke verschijnselen.
• Voortgang van de behandeling.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik, voortvloeiende uit mijn verplichtingen aan de belastingdienst, ten minste tien jaar. De overige informatie bewaar ik vijftien jaar,
dit vanuit het door mijn beroepsvereniging aangegeven advies ter ondersteuning van eventuele geschillen over de behandeling. Ik kan echter oordelen dat het bewaren van de informatie niet noodzakelijk is.

Delen met anderen

Ik deel uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en verstrek deze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt of als er sprake is van een dreiging van ernstig lichamelijke schade. In een dergelijk geval dien ik
medewerking te verlenen. Ik ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik de persoonsgegevens delen met derden, zoals andere geneeskundige behandelaars, indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar <a href="https://voltooidverleden.nl/raamsdonksveer/">hanneke@voltooidverleden.nl</a>. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uitnodiging

Het beschermen van uw privacy vind ik belangrijk. Zeker gezien de vaak zeer persoonlijke informatie die ik ontvang. Privacy is meer dan het handhaven van regels alleen. Ik nodig u daarom ook uit contact op te nemen als u hierover vragen, opmerkingen of wensen heeft.

Indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.